Folkehelse-plan i Aurskog-Høland


Folkehelse plan i Aurskog-Høland

Den norske Kirke i Aurskog-Høland inne som medlem av prosjektgruppa

I følge Folkehelseloven, med iverksettelse fra 1. januar 2012, er kommunen pliktig til å ha nødvendig oversikt over befolkningens
helsetilstand. Oversikten skal inneholde positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen og danne grunnlag for kommunens planstrategi. Aurskog-Høland kommune har i kommunestyrevedtak vedtatt at Aurskog-Høland kommune skal lage en
egen kommunedelplan for folkehelse. Kommunedelplan for folkehelse skal danne grunnlag for det politiske og administrative folkehelsehelsearbeidet i perioden 2016-2020.


Folkehelsearbeid forståes som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Dette gjøres gjennom å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og ved å beskytte mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse.

Folkehelseplanen vil bestå av to deler. Første del vil gi en oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunen. Den andre delen vil være en drøfting av aktuelle tiltak for å imøtekomme identifiserte folkehelseutfordringer. Samlet skal kommunedelplan for folkehelse angi retning for kommunens folkehelsearbeid de neste 4 årene.

Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe og ledes av rådmannen. Kommuneoverlege Vegard von Wachenfledt er valgt som prosjektleder og leder prosjektgruppen. Prosjektleder rapporterer til rådmann og styringsgruppen. Prosjektleder informerer komiteene tertialvis.

Prosjektarbeidet er lagt opp til at prosjektgruppen består av representanter fra paraplyorganisasjoner som kan representere flere mindre grupper og organisasjoner innen et felt, eller en sektor i kommunen.

Hvert medlem av prosjektgruppen skal danne en undergruppe med 8-10 representanter som skal baseres på bredden av paraplyorganisasjonen. Medlemmet av prosjektgruppa blir leder av sin undergruppe.

Den norske kirke er invitert inn i prosjektgruppa med en representant, «livssynsrepresentant».

Dette betyr at vi tar innspill og forslag fra ulike livssynsorganisasjoner i tillegg til kirkens, for deltakelse inn i undergruppen.


Kontaktperson:

Hans-Egil Øien, tlf. 4797 8423,
e-post: hans.egil.oien@ah.kirken.no

Mer informasjon finnes på:
http://www.aurskog-holand.kommune.no/helse-og-rehabilitering/folkehelse/

 

Tilbake